ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                          ΑΔΑ: ΨΥΣΥΟΡΗΛ-5ΜΕ
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία
www.eoppep.gr  

ΑΘΗΝΑ, 18-05-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΠ/41714  

Θέμα : Απόφαση της υπ’ αρ. 167/15.05.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 14: «Προγραμματισμός εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2015».

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Έχοντας υπ΄ όψιν: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 Α’/ 30.01.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ΄αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844 Β’/2012) όπως ισχύει και ιδίως τις παρ. 26 έως 33 του άρθρου 3, καθώς και την υπ’ αριθμ. Β/2387/17.01.2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης’, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΠ/13515/24.05.2013 όμοια απόφαση και ισχύει, όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν.4624/2014 (Φ.Ε.Κ. 118 Α’/15-5-2014) .
3. Tην υπ. αριθμ. 4121/26.02.2014 απόφαση της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» με κωδικό MIS 327955, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
4. Την υπ. αριθμ. ΔΠ/8622/22.03.2013 Απόφαση της 54ης συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Έκθεσης Υλοποίησης Υποέργου με ίδια μέσα για το ΤΔΠ «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης».
5. Την υπ. αριθμ. 3.6279/ΟΙΚ.6.1308/13.02.2013 Υ.Α. «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Φ.Ε.Κ 406 τ. Β΄/22.02.2013).
6. Την υπ. αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292 τ. Β’/13.02.2013) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540 τ. Β/27.03.2008), 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957 τ. Β΄/09.09.2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/19.07.2010 (ΦΕΚ 1088 τ. Β΄/ 19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις.
7. Την υπ. αρ. πρωτ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12.04.2013 «Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθ. 5058/ ΕΥΘΥ 138/05.02.2013) (ΦΕΚ 292 Τ. Β’/13.02.2013)» καθώς και τις με αρ. πρωτ. 10851/28.05.2013 «Διευκρινίσεις ως προς την επιλεξιμότητα συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
8. Την υπ. αρ. 23238/Η/05.03.2012 (ΦΕΚ Β΄620/06.03.2012) απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)»
9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4264/15.05.2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστημάτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 118 Α’/2014)
11. Τις διατάξεις του Ν. 3979/16.06.2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 130 τ. Α/2011), όπως ισχύει.
12. Την υπ. αρ. 16011/ΙΑ/5.02.2013 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (ΦΕΚ 50 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 08.02.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Tην υπ. αρ. 97000/ΙΑ/2013 (Φ.Ε.Κ. 352 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./25.07.2013) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ορισμός Δ/νοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
14. Την υπ΄ αρ. 3719/Η/2014 (Φ.Ε.Κ. 31 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./28.01.2014) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Αποδοχή Παραίτησης Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αντικατάστασή του».
15. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ/36852/2013 Απόφαση της υπ’ αρ. 85/15.10.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 4: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΠ/12236/17.05.2013 Απόφασης της υπ’ αριθμ. 64ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 10ο «Επιλογή των Εξεταστικών Κέντρων διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης».
16. Το υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΠΠΕΠ 26396/3-7-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για τη Δημοπράτηση του Υποέργου 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» της Πράξης [327955] «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης».
17. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το οικονομικό έτος 2015.
18. To από 13-05-2015 έγγραφο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Τη διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου 2015, ως ακολούθως:

Ημερομηνίες εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους:  

Σάββατο 20-06-2015
Κυριακή 21-06-2015 
 
Σάββατο 04-07-2015
Κυριακή 05-07-2015  

Σάββατο 11-07-2015
Κυριακή 12-07-2015  

2. Η εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος (γραπτή εξεταστική δοκιμασία διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα.
Η εξέταση στο Πρακτικό Μέρος (Μικροδιδασκαλία- Συνέντευξη) διαρκεί 30’ λεπτά για κάθε υποψήφιο και ξεκινά μετά το πέρας των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους.
Χρόνος προσέλευσης των υποψηφίων: 9:00 πμ.
Χρόνος έναρξης των εξετάσεων: 10:00 π.μ.
Η παραμονή των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης στο Πρακτικό Μέρος (Μικροδιδασκαλία- Συνέντευξη) και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απ’ όλους τους υποψηφίους του τμήματος είναι υποχρεωτική.
3. Η προθεσμία ηλεκτρονικής δήλωσης επιλογής επιθυμητής ημερομηνίας εξετάσεων και εξεταστικών κέντρων των υποψηφίων για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, μέσω της εφαρμογής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://trainers.eoppep.gr/ ορίζεται από 01-06-2015 έως και 07-06-2015. Εφόσον χρειαστεί θα δοθεί παράταση με απόφαση του Δ/νοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξουσιοδοτείται, όπως προβαίνει σε προσθήκη νέων/περαιτέρω ημερομηνιών διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις ανάγκες για την ομαλή και άρτια διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης. Για τις τυχόν προσθήκες ημερομηνιών εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΠΑΣ

H παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. – 1η εξεταστική περίοδος 2015
 
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2015.

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
 
 
1η ΗΜΕΡΑ –

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6/2015:

1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
6. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
8. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
10. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
11. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
13. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
14. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
15. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (Stylist)


2η ΗΜΕΡΑ -

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6/2015:
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
4. ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
11. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ
12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Web Designer - Developer)
13. ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ
14. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ
 
 
3η ΗΜΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ- 2/7/2015:
1. ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ
2. ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ C.N.C.


4.

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 
 
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
6. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (Multimedia)
8. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
10. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


4η ΗΜΕΡΑ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2015:

1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
6. ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
7. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
9. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET - INTERNET
13. ΒΟΗΘΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
14. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
15. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

5η ΗΜΕΡΑ–
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7/2015:

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ : ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
6. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
7. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ
10. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
11. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
14. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
15 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
 
6η ΗΜΕΡΑ-
ΠΕΜΠΤΗ 9/7/2015:
1. ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
4. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Monteur)
5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
6. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
8. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
12. ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
14. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
15 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


7η ΗΜΕΡΑ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/7/2015:
1. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
11. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
12. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
13. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ
14. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 
 
8η ΗΜΕΡΑ –
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/7/2015:

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Παραγωγός)6.
 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 

7. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ
8. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA
9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
10. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΧΟΡΟΥ
11. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (Multimedia)
12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
14. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)


9η ΗΜΕΡΑ –
ΠΕΜΠΤΗ 16/7/2015:
1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΕΚ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4. ΚΟΜΜΩΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
7. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
8. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
10. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
11. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
12. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
13. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
14. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ


10η ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/7/2015:
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
5. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 


6.
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 

7. ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΕ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
10. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
11. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
12. ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
13. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
 

Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.ΙΕΚ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ.Δ.Β.Μ

Την Πέμπτη 7/5/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. κον Γεράσιμο Σπαθή και την ομάδα εργασίας με αρμοδιότητες της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Δια Βίου Μάθησης.
Στην συνάντηση η οποία διεξήχθη σε συνεργατικό κλήμα ετέθησαν και συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτές των Δ.ΙΕΚ και χρίζουν άμεσης λύσης. Μεταξύ άλλων το Ε.ΔΙΕΚ εστίασε στα εξής:

-      Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Να μας γνωστοποιηθεί η πρόθεση της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου σχετικά με το μητρώο, την κατάργηση του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης, το υψηλό κόστος του παράβολου συμμετοχής.

-      Πληρωμή Εκπαιδευτών
Να μας καταστεί γνωστό γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί η Κ.Υ.Α. που προβλέπει την πίστωση προς το Ι.ΝΕ.Δ.ΒΙ.Μ., με το ποσό που καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα των ΔΙΕΚ.

-      Προγράμματα σπουδών
Να μας προσδιοριστεί χρονικά η υλοποίηση των προγραμμάτων και οδηγών σπουδών των νέων ειδικοτήτων καθώς και τα περιγράμματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων, ώστε αμφότερα να ισχύσουν από το νέο φθινοπωρινό εξάμηνο του 2015.

-      Αξιολογική πίνακες εκπαιδευτών
Να υπάρξουν βελτιωτικές παράμετροι στον τρόπο μοριοδότησης, αξιολόγησης, σύνταξης πινάκων και επιλογής των εκπαιδευτών ώστε η διαδικασία να καταστεί περισσότερο αντικειμενική χωρίς παράλληλα να αλλοιώνει τον χαρακτήρα και την στελέχωση του κάθε ΙΕΚ

-      Πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων
Να ανακοινωθεί άμεσα ο τρόπος διεξαγωγής της διότι το εξάμηνο τελειώνει και η συνέπειες για τους καταρτιζόμενους είναι ευνόητες.


Με την ολοκλήρωση της συνάντησης και την κατάθεση σχετικού υπομνήματος το Ε.ΔΙΕΚ έλαβε την υπόσχεση για άμεση χρονικά αντιμετώπιση και απάντηση στα θέματα που έθεσε καθώς και διευκρινιστική  ανάλυση τους σε μια νέα συνάντηση με τους αρμόδιους Φορείς και Πρόσωπα του Υπουργείου.