ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                          ΑΔΑ: ΨΥΣΥΟΡΗΛ-5ΜΕ
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία
www.eoppep.gr  

ΑΘΗΝΑ, 18-05-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΠ/41714  

Θέμα : Απόφαση της υπ’ αρ. 167/15.05.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 14: «Προγραμματισμός εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2015».

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Έχοντας υπ΄ όψιν: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 Α’/ 30.01.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ΄αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844 Β’/2012) όπως ισχύει και ιδίως τις παρ. 26 έως 33 του άρθρου 3, καθώς και την υπ’ αριθμ. Β/2387/17.01.2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης’, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΠ/13515/24.05.2013 όμοια απόφαση και ισχύει, όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν.4624/2014 (Φ.Ε.Κ. 118 Α’/15-5-2014) .
3. Tην υπ. αριθμ. 4121/26.02.2014 απόφαση της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» με κωδικό MIS 327955, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
4. Την υπ. αριθμ. ΔΠ/8622/22.03.2013 Απόφαση της 54ης συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Έκθεσης Υλοποίησης Υποέργου με ίδια μέσα για το ΤΔΠ «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης».
5. Την υπ. αριθμ. 3.6279/ΟΙΚ.6.1308/13.02.2013 Υ.Α. «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Φ.Ε.Κ 406 τ. Β΄/22.02.2013).
6. Την υπ. αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292 τ. Β’/13.02.2013) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540 τ. Β/27.03.2008), 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957 τ. Β΄/09.09.2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/19.07.2010 (ΦΕΚ 1088 τ. Β΄/ 19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις.
7. Την υπ. αρ. πρωτ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12.04.2013 «Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθ. 5058/ ΕΥΘΥ 138/05.02.2013) (ΦΕΚ 292 Τ. Β’/13.02.2013)» καθώς και τις με αρ. πρωτ. 10851/28.05.2013 «Διευκρινίσεις ως προς την επιλεξιμότητα συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
8. Την υπ. αρ. 23238/Η/05.03.2012 (ΦΕΚ Β΄620/06.03.2012) απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)»
9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4264/15.05.2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστημάτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 118 Α’/2014)
11. Τις διατάξεις του Ν. 3979/16.06.2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 130 τ. Α/2011), όπως ισχύει.
12. Την υπ. αρ. 16011/ΙΑ/5.02.2013 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (ΦΕΚ 50 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 08.02.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Tην υπ. αρ. 97000/ΙΑ/2013 (Φ.Ε.Κ. 352 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./25.07.2013) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ορισμός Δ/νοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
14. Την υπ΄ αρ. 3719/Η/2014 (Φ.Ε.Κ. 31 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./28.01.2014) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Αποδοχή Παραίτησης Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αντικατάστασή του».
15. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ/36852/2013 Απόφαση της υπ’ αρ. 85/15.10.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 4: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΠ/12236/17.05.2013 Απόφασης της υπ’ αριθμ. 64ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 10ο «Επιλογή των Εξεταστικών Κέντρων διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης».
16. Το υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΠΠΕΠ 26396/3-7-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για τη Δημοπράτηση του Υποέργου 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» της Πράξης [327955] «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης».
17. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το οικονομικό έτος 2015.
18. To από 13-05-2015 έγγραφο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Τη διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου 2015, ως ακολούθως:

Ημερομηνίες εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους:  

Σάββατο 20-06-2015
Κυριακή 21-06-2015 
 
Σάββατο 04-07-2015
Κυριακή 05-07-2015  

Σάββατο 11-07-2015
Κυριακή 12-07-2015  

2. Η εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος (γραπτή εξεταστική δοκιμασία διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα.
Η εξέταση στο Πρακτικό Μέρος (Μικροδιδασκαλία- Συνέντευξη) διαρκεί 30’ λεπτά για κάθε υποψήφιο και ξεκινά μετά το πέρας των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους.
Χρόνος προσέλευσης των υποψηφίων: 9:00 πμ.
Χρόνος έναρξης των εξετάσεων: 10:00 π.μ.
Η παραμονή των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης στο Πρακτικό Μέρος (Μικροδιδασκαλία- Συνέντευξη) και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απ’ όλους τους υποψηφίους του τμήματος είναι υποχρεωτική.
3. Η προθεσμία ηλεκτρονικής δήλωσης επιλογής επιθυμητής ημερομηνίας εξετάσεων και εξεταστικών κέντρων των υποψηφίων για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, μέσω της εφαρμογής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://trainers.eoppep.gr/ ορίζεται από 01-06-2015 έως και 07-06-2015. Εφόσον χρειαστεί θα δοθεί παράταση με απόφαση του Δ/νοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξουσιοδοτείται, όπως προβαίνει σε προσθήκη νέων/περαιτέρω ημερομηνιών διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις ανάγκες για την ομαλή και άρτια διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης. Για τις τυχόν προσθήκες ημερομηνιών εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΠΑΣ

H παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν